പശു :പാലിന്റെ ഗുണനിലവാരവും വിലയും

പാലിന്റെ ഗുണനിയന്ത്രണത്തിന്‌ ആധാരമായ അടിസ്ഥാന പോഷകങ്ങളുടെ നിലവാരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ 1955-ലെ ഭക്ഷണപദാര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ മായം ചേര്‍ക്കല്‍ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ്‌ (Prevention of food Adulteration Act, 1955). പാലിന്റെ പോഷകഘടകങ്ങളായ കൊഴുപ്പ്‌ കൊഴുപ്പിതര ഖരപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ (SNF) എന്നിവ എത്ര ശതമാനം വേണമെന്ന്‌ ഈ നിലവാരപ്പട്ടികയില്‍ വ്യക്തമായി നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും പ്രത്യേകമായ ഗുണനിലവാരപ്പട്ടിക ഉണ്ട്‌. കേരളത്തില്‍ ഒരു ലിറ്റര്‍ പശുവിന്‍ പാലില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്‌ 3.5 ശതമാനം കൊഴുപ്പും 8.5 ശതമാനം കൊഴുപ്പിതര ഖരപദാര്‍ത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ്‌ നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. എരുമപ്പാലിനാണെങ്കില്‍ ഇത്‌ യഥാക്രമം 5 ശതമാനവും 9 ശതമാനവും ആണ്‌. പാലിന്റെ ഘടകങ്ങളില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അളവിനെക്കാള്‍ 0.1 ശതമാനം കുറവുണ്ടെങ്കില്‍ പോലും കര്‍ശനമായ ശിക്ഷാവിധിയാണ്‌ നേരിടേണ്ടിവരിക.
പാലിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായി വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ പോഷകങ്ങളുടെ അളവും പാലില്‍ കലര്‍ന്നിട്ടുള്ള അണുജീവികളുടെ എണ്ണവും ഒപ്പം നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഭൗതികവും രാസികവുമായ ഗുണനിയന്ത്രണം പരക്കെ അംഗീകരിച്ചു നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അണുജീവികളുടെ എണ്ണം നിര്‍ണയിക്കുന്ന ഗുണനിയന്ത്രണം (Bacteriological quality control) ഇനിയും നമ്മള്‍ നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.
പാലിന്റെ അളവ്‌ നോക്കി വില നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതിയാണ്‌ ഇന്നും പല ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളും അനുവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നത്‌. അതായത്‌, ഏത്‌ പാലാണെങ്കിലും ലിറ്ററിന്‌ ഒരേ വില. ഇത്‌ മായം ചേര്‍ക്കലിനെ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്‌. ഇത്‌ നിരുല്‍സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗുണനിലവാരമുള്ള പാല്‍ സംഭരിക്കുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചാണ്‌ ഗുണനിലവാരം നോക്കി വില നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതി (Quantity pricing) നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്‌.
പാലിലെ കൊഴുപ്പിനും കൊഴുപ്പിതര ഖരവസ്‌തുക്കള്‍ക്കും വില നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദ്വിമുഖ വിലനിര്‍ണയരീതിയാണ്‌ ഇന്ന്‌ നിലവിലുള്ളത്‌. 1.1.1997 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്ന വില നിര്‍ണയപ്പട്ടികയനുസരിച്ച്‌ ഒരു ലിറ്റര്‍ കൊഴുപ്പിന്‌ (FAT) 78 രൂപ 62 പൈസയും ഒരു ലിറ്റര്‍ കൊഴുപ്പിതര ഖരപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ക്ക്‌ (SNF) 75 രൂപ 54 പൈസ പ്രകാരവുമാണ്‌ വില കൊടുക്കുന്നത്‌. ഇങ്ങനെ വില നിര്‍ണയിക്കുമെങ്കിലും 8 ശതമാനത്തില്‍ കുറഞ്ഞ കൊഴുപ്പിതര ഖരപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ക്ക്‌ (SNF) ഒരു പോയിന്റിന്‌ 4 പൈസ നിരക്കില്‍ പിഴയായി കുറവു ചെയ്യും. അതുപോല 8.5 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതലുള്ള SNF-ന്‌ ഒരു പോയിന്റിന്‌ 4 പൈസ നിരക്കില്‍ പ്രോത്സാഹനവും നല്‍കും. ഇനി 3 ശതമാനത്തില്‍ കുറഞ്ഞ കൊഴുപ്പിതര പദാര്‍ത്ഥങ്ങളോ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ചോ വരികയാണെങ്കില്‍ കൊഴുപ്പിന്റെ വില മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ.
മായം ചേര്‍ക്കല്‍ നിരോധന നിയമമനുസരിച്ച്‌ പശുവിന്‍ പാല്‍, എരുമപ്പാല്‍, ആട്ടിന്‍പാല്‍ ഇവയ്‌ക്കൊക്ക പ്രത്യേകം ഗുണനിലവാരം നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ട്‌. പ്രസ്‌തുത ഗുണനിലവാരത്തില്‍ കുറഞ്ഞ പാല്‍ വിപണനം നട്‌തുന്നത്‌ കുറ്റകരമാണ്‌.


ഈ വിഭാഗത്തിലെ കൂടുതല്‍ അറിവുകള്‍
jeevalokam

ഹോം പേജ് തലക്കെട്ടുകള്‍