പശു :കറവപ്പശുവിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുവാന്‍

കേരളത്തില്‍ ഈയടുത്ത കാലത്ത്‌ കറവപ്പശുക്കളുടെ വിലയില്‍ അമിതമായ വര്‍ധനവുണ്ടായി. നല്ലയിനം പശുക്കളുടെ ദൗര്‍ലഭ്യം, പാലിന്റെ വിലവര്‍ധന എന്നിവയൊക്കെ ഇതിനൊരു കാരണമായി പറയാമെങ്കിലും ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു വീട്ടില്‍ ഒരു പശു, മിനി ഡയറി യൂണിറ്റ്‌ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കിയതോടെ കുറേപ്പേര്‍ ഈ മേഖലയിലേക്കു പുതിയതായി കടന്നുവന്നതാണ്‌ മുഖ്യകാരണം.
കന്നുകുട്ടികളെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന ശീലം മിക്ക കര്‍ഷകരും ഉപേക്ഷിച്ചമട്ടാണ്‌. കറവയുള്ള പശുക്കളെ നേരിട്ടു വാങ്ങുന്നതിലാണ്‌ മിക്കവാര്‍ക്കും താല്‍പര്യം. കൂടാതെ ആവശ്യക്കാര്‍ വര്‍ധിച്ചതോടുകൂടി പശുക്കളുടെ എണ്ണയെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഏജന്റുമാരും ബ്രോക്കര്‍മാരും ഈ രംഗം കൈയടക്കിയതും കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക്‌ വില കൂടാന്‍ കാരണമായി.
യാതൊരു മാദനണ്ഡങ്ങളുമില്ലാതെ മൂന്നോ നാലോ ബ്രോക്കര്‍മാര്‍ കൈമാറി അവശ്യക്കാരന്റെ കൈയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും യഥാര്‍ത്ഥ വിലയിലും ഇരട്ടി കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നു. എന്നാല്‍ കറപ്പശുക്കള്‍ക്കു വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു ശാസ്‌ത്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അലവംബിച്ചാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോരായ്‌കള്‍ പരിഹരിക്കുവാനു പശുവിനെ വില്‍ക്കുന്നയാള്‍ക്കും വാങ്ങുന്നയാള്‍ക്കും നഷ്‌ടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുവാനും അതുവഴി ബ്രോക്കര്‍മാരുടെ ഇടപെടല്‍ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കുവാനും കഴിയും.
പശുവിന്റെ കമ്പോളവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യത്യസ്‌തമായ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ്‌ സ്വീകരിച്ചുപോരുന്നത്‌. എന്നാല്‍ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ യാതൊരു മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാറുമില്ല. സംഘടിത ഡയറിഫാമുകളില്‍ പശുവിന്റെ പ്രായത്തെയും പാല്‍ ഉല്‍പ്പാദനക്ഷമതയെയും കണക്കാക്കിയാണ്‌ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്‌.
ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ അവരുടെ പശുവിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി, പശുവിന്റെ ജനിതകഗുണം, ദിവസപാലുല്‍പ്പാദനം, പ്രസവത്തിന്റെ തവണകള്‍, കറവയുടെ ഘട്ടം, പശുവിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ശാരീരകസ്ഥിതി എന്നിവ കണക്കാക്കാറുണ്ട്‌. ഇതുമൂലം വിദേശ ജനുസ്സുകള്‍ക്കും സങ്കരയിനം പശുക്കള്‍ക്കും ശാരീരിക വലിപ്പമുള്ളതിനും വില കൂടും. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിലനിര്‍ണ്ണയം അശാസ്‌ത്രീയമാണ്‌. കറവപ്പശുക്കളുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്‌ സര്‍ക്കാര്‍ ഫാമുകളില്‍ ശാസ്‌ത്രീയമായ മാനദണ്‌ഡങ്ങളാണ്‌ പാലിക്കാറുള്ളത്‌. ഒരു പരിധിവരെ ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്കും ഈ രീതി തന്നെ അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്‌. 
ഒരു ലിറ്റര്‍ പാലിന്റെ ഇന്നത്തെ വിലയുടെ 35 ശതമാനത്തെ പശുവിന്റെ ആദ്യ പ്രസവത്തിലെ മൊത്തം പാലുല്‍പ്പാദനംകൊണ്ട്‌ ഗുണിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്നതാണ്‌ പശുവിന്റെ അടിസ്ഥാനവില. 
ഉദാ: ഒരു ലിറ്റര്‍ പാലിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 18 രൂപ. ഇതിന്റെ 35 ശതമാനം 6.3. ആദ്യ വര്‍ഷത്തിലെ മൊത്തം പാലുല്‍പ്പാദനം 2,500 ലിറ്ററാണെങ്കില്‍ അടിസ്ഥാനവില 2,500: 6.30=15750/ ആയിരിക്കും. 
പശു പ്രസവിച്ച്‌ തവണകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്‌ ഒരു പരിധിവരെ പാലുല്‍പ്പാദനം വര്‍ദ്ധിക്കുകയും പിന്നീടത്‌ കുറയുകയുമാണ്‌ പതിവ്‌. അതു മാത്രമല്ല പശു പ്രസവിച്ച്‌ തവണകള്‍ കൂടുമ്പോള്‍ ആയുഷ്‌കാല ഉല്‍പ്പാദനത്തിലും കുറവുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടു വില നിശ്ചയിക്കുമ്പോള്‍ ഈ കാര്യങ്ങള്‍കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഓരോ പ്രസവത്തിനും ഓരോ ഘടകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌. അടിസ്ഥാനവിലയെ ഈ ഘടകം കൊണ്ടു ഗുണിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്നതാണ്‌ പശുവിന്റെ വില. 

പ്രസവിച്ച 
തവണകള്‍
 1  2  3  4  5  6 7 9നു
മുക
ളില്‍ 
ഘടകം  1 1.05 1.05  0.94 0.77 0.62 0.500

.41

 0.33

എന്നിങ്ങനെയാണ്‌
* ഉദാ: ആദ്യപ്രസവത്തിന്റെ 2500 ലിറ്റര്‍ പാലുണ്ടാകുന്ന പശുവിന്റെ 4-ാമത്തെ പ്രസവത്തില്‍ വില്‍ക്കുകയാകയാണെങ്കില്‍ അതിന്റെ വില 2500 x 6.3 0.94 = 14805/ആയിരിക്കും. 
ഇനി പശുവിന്റെ ആദ്യപ്രസവത്തിലെ ഉല്‍പ്പാദനം അറിയാതെ വരികയും പശു കറവയിലുമാണെങ്കില്‍ അടിസ്ഥാനവില കണക്കാക്കുവാന്‍ ആ കറവയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കിട്ടിയ ഒരു ദിവസത്തെ പാലിന്റെ അളവിനെ 200 കൊണ്ടും 6.3 കൊണ്ടും ഗുണിച്ചായിരക്കും. 
ഉദാ : 15 ലിറ്റര്‍ കറക്കുന്ന പശുവിന്റെ അടിസ്ഥാനവില 
200 x 15 x 6.3 = 18900/ആയിരിക്കും.
ഇനി കറവയുടെ ഘടകത്തിനനുസരിച്ചും വിലയില്‍ വ്യത്യാസം വരാം. കൂടാതെ പശു ഗര്‍ഭിണിയായാലും വില വര്‍ദ്ധിക്കും. ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുവാനായി 8 തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച്‌ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ ഘടകം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്‌. പശുവിന്റെ അടിസ്ഥാനവിലയെ ഈ 
ഘടകം കൊണ്ട്‌ ഗുണിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പശുവിന്റെ വില. 
പശുവിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ വില.
ഗ്രൂപ്പ്‌
1. പ്രസവിച്ച്‌ 90 ദിവസം തികയാത്തത്‌
2. 90 മുതല്‍ 180 ദിവസമായതും ഗര്‍ഭിണിയും
3. 90 മുതല്‍ 180 ദിവസമായതും ഗര്‍ഭമില്ലാത്തതും
4. 181 ദിവസം മുതല്‍ 274 ദിവസമായതും ഗര്‍ഭിണിയും
5. 181 മുതല്‍ 274 ദിവസമായതും ഗര്‍ഭമില്ലാത്തതും
6. 275 ദിവസത്തിനു മുകളില്‍ 5 മാസത്തിനു മുകളില്‍ ഗര്‍ഭിണി 0.75
7. 275 ദിവസത്തിനു മുകളില്‍ 5 മാസത്തിനു താഴെ ഗര്‍ഭിണി 0.60
8. 275 ദിവസത്തിനു മുകളില്‍ ഗര്‍ഭിണിയല്ലാത്തത്‌ 0.3
ഉദാ : 2500 ലിറ്റര്‍ ആദ്യപ്രസവത്തില്‍ ഉല്‍പ്പാദനം ഉണ്ടായിരുന്ന പശുവിനെ 4-ാമത്തെ പ്രസവത്തില്‍ പ്രസവിച്ച്‌ 240 ദിവസവും 4 മാസം ഗര്‍ഭിണിയുമായ പശുവിന്റെ വില 2500:6.3:0.94:0.75 = 11100/
ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടു ടേബിളുകളും നോക്കി ഏതു തരത്തില്‍പ്പെട്ട കറവ പശുവിന്റെയും വില കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്‌. ഈ ടേബിളുകള്‍ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിവെച്ചാല്‍ നന്നായിരിക്കും.


ഈ വിഭാഗത്തിലെ കൂടുതല്‍ അറിവുകള്‍
jeevalokam

ഹോം പേജ് തലക്കെട്ടുകള്‍